Колективний договір (2020-2025)

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між адміністрацією та профспілковим комітетом

ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА
СУДНОБУДУВАННЯ м. МИКОЛАЄВА

на 2020 – 2025рр.

Схвалено на загальних зборах
трудового колективу
Протокол № ________
від «___»__________ 20____р.

 

м.Миколаїв

 

 

Зміст колективного договору

Розділ І. Загальні положення………………………………………………….3
Розділ ІІ. Трудові відносини…………………………………………………..
Розділ ІІІ. Забезпечення зайнятості працівників…………………………….
Розділ ІV. Робочий час………………………………………………………..
Розділ V. Час відпочинку…………………………………………………….
Розділ VI. Оплата праці……………………………………………………….
Розділ VII. Соціально-трудові пільги, гарантії, компенсації…………………
Розділ VIII. Охорона праці ………………………………………………
Розділ ІХ. Гендерна рівність…………………………………………………
Розділ Х. Гарантії діяльності профспілкової організації…………………….
Розділ ХІ. Контроль і відповідальність………………………………………….

Розділ І. Загальні положення

1.1. Колективний договір укладено на 2020-2025рр.
1.2.Колективний договір, схвалений зборами трудового колективу вищого професійного училища суднобудування м. Миколаєва (протокол від «_» р. № __ ) набуває чинності з дня його підписання —«_» ___ р. і діє до ухвалення нового Колективного договору.
1.3. Сторонами Колективного договору є:
— керівник вищого професійного училища суднобудування м. Миколаєва (далі-Училище) в особі директора Глазачева Юрія Борисовича, який представляє інтереси адміністрації та має відповідні повноваження;
— профспілковий комітет первинної профспілкової організації вищого професійного училища суднобудування м. Миколаєва (далі — Профспілковий комітет), який згідно зі статтею 247 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), статтями 37; 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р. № 1045-ХІV представляє інтереси працівників навчального закладу у сфері праці, побуту, культури і захищає їх трудові, соціально-економічні права та інтереси, отримавши на це відповідні повноваження від трудового колективу.
1.4.Директор вищого професійного училища суднобудування м. Миколаєва визнає Профспілковий комітет єдиним повноважним представником усіх працівників у колективних переговорах.
1.5. Колективний договір гарантує захист прав та інтересів працівників училища в межах, передбачених діючим законодавством, і зобов’язань адміністрації по даному договору. Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на принципах соціального партнерства, забезпечуючи паритетність представництва, рівноправ¬ність сторін, взаємну відповідальність, конструктивність і аргументованість як під час переговорів (консультацій) для укладання Колективного договору, внесення до нього змін і доповнень, так і під час вирішення всіх питань соціально-економічних і трудових відносин:
1.5.1.Профспілковий комітет зобов’язується сприяти ефективній роботі пра-цівників властивими йому методами, усвідомлює свою відповідальність за реаліза¬цію спільних з Роботодавцем цілей та необхідність підвищення якості й результа¬тивності праці.
1.5.2. Керівник бере на себе зобов’язання дотримуватися вимог чинного законодавства України, зокрема законодавства про колективні договори і угоди, працю, освіту та виконувати положення цього Колективного договору.
Якщо порушення трудових і соціально-економічних прав працівників, невиконання зобов’язань Колективного договору буде зумовлено непередбаченими обста¬винами або незаконними діями вищих органів управління освітою, Керівник звільняється від відповідальності за умови, що Профспілковий комітет було повідомлено про виникнення цих обставин.
1.6.Сторони підтверджують реальність забезпечення прийнятих і узгоджених зобов’язань, обов’язковість їх виконання Роботодавцем, працівниками і Профспілковим комітетом навчального закладу.
1.7.Положення Колективного договору поширюються на всіх працівників навчального закладу.
Окремі положення Колективного договору, які складено відповідно до чинного законодавства, поширюються лише на членів профспілкової організації. Під час прийняття на роботу працівників ознайомлюють з Колективним договором під особистий підпис.
1.8.Колективний договір укладено відповідно до чинного законодавства України про працю, освіту, Генеральної, Галузевої та регіональної угод.
1.9.Зміни і доповнення до Колективного договору вносяться з ініціативи будь-якої зі Сторін після проведення переговорів (консультацій) і досягнення згоди та набувають чинності після схвалення загальними зборами трудового колективу.
1.10. Пропозиції кожної Сторони про внесення змін і доповнень до Колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення ухвалюються впродовж семи днів після отримання їх іншою Стороною.
1.11.Сторони домовилися, що в період дії цього Колективного договору, за умови виконання його положень, трудовий колектив висуватиме нові вимоги з питань, передбачених цим договором, лише у випадках поліпшення фінансово-економічного або внесення змін до угод вищих органів управління освітою, чинного законодавства, ухвалення яких зумовлює необхідність внесення змін та доповнень до Колективного договору, а також не використовуватиме такий засіб тиску на Керівника, як призупинення або повне (часткове) припинення роботи, тобто страйк.
1.12.Жодна зі сторін упродовж строку дії Колективного договору одноосібно не ухвалюватиме рішення, що змінюють його норми та зобов’язання або припиняють їх виконання.
1.13 Після схвалення проекту Колективного договору на зборах трудового
колективу Сторони забезпечують його підписання у триденний строк. Після підписання Колективного договору Сторони спільно: подають його на повідомну реєстрацію до Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради. Упродовж двох днів після реєстрації Колективний договір розміщують на видному місці в навчальному закладі.
1.14.За три місяці до закінчення терміну дії цього Колективного договору з ініціативи будь-якої зі сторін розпочинаються переговори щодо укладення нового Колективного договору на наступний термін або продовження терміну його дії, для чого створюється відповідна комісія з однакової кількості представників сторін.
Термін роботи комісії визначається спільним рішенням Керівника і
Профспілкового комітету училища.

Розділ ІІ. Трудові відносини
2.1. Керівник зобов’язується:
2.1.1.Забезпечувати ефективну діяльність училища, враховуючи фактичні обсяги фінансування і раціонально використовуючи кошти для підвищення результатів роботи, поліпшення умов праці, побуту працівників.
2.1.2.Забезпечувати розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу, раціональне використання наявного устаткування та обладнання, створення оптимальних умов для організації освітнього процесу.
2.1.3.Уживати засоби для морального і матеріального стимулювання
сумлінної, якісної праці працівників.
Надавати переважне право в просуванні по службі спеціалістам високої кваліфікації, ініціативним, які постійно підвищують свій професійний рівень та знаходяться в кадровому резерві.
2.1.4.Забезпечити розроблення посадових інструкцій для всіх категорій працівників навчального закладу та затвердити їх за погодженням з Профспілковим комітетом.
2.1.5.Контрактна форма трудового договору з педагогічними працівниками застосовується згідно з законодавством.
2.1.6.Відповідно до заявок забезпечувати працевлаштування в училище молодих фахівців за отриманою ними спеціальністю, уклавши з ними безстроковий трудовий договір і встановивши педагогічне навантаження в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку заробітної плати.
2.1.7.Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх
адаптації в колективі, професійному зростанню.
2.1.8. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роз’яснити під розписку його права, обов’язки, інформувати про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства і даного колективного договору.
2.1.9. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно з чинним законодавством.
2.1.10. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із зменшенням обсягу роботи, скороченням чисельності або штату здійснювати лише після закінчення навчального року за погодженням з профспілковим комітетом..
2.1.11. У термін, визначений працівником, за його власним бажанням розривати з ним трудовий договір (в тому числі строковий), якщо в установі не виконується законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань з виплатою відповідної вихідної допомоги (ст. 7 Закону України “Про охорону праці”).
2.1.12.Укладати строкові трудові договори у випадках, передбачених законодавством.
2.1.13.Здійснювати прийняття та звільнення працівників відповідно до вимог чинного законодавства.
2.1.14.Доводити до відома трудового колективу зміст нових нормативних
документів, що стосуються трудових відносин, організації праці (впродовж двох днів після отримання відповідної інформації).
2.1.15. 3абезпечити періодичне (не рідше одного разу на п’ять років) підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги, компенсації згідно з чинним законодавством (збереження середньої заробітної плати) п. 2.2 п.п. 2.1.12 розділу 2 Регіональної Угоди та вимог „Положення про професійне навчання на виробництві” затверджене наказом МПСПУ та МОНУ від 26.03.01.№ 127/151) та Рекомендацій щодо стимулювання працівників, які підвищують свою кваліфікацію; Рекомендацій щодо стимулювання заінтересованості роботодавців у підвищенні професійного рівня працівників (наказ МПСПУ від 03.12.08 № 564).
2.1.16. Включати голову профкому до складу тарифікаційної та атестаційної комісій.
2.1.17. Затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку, режим роботи, графіки роботи, розклад занять за погодженням з Профспілковим комітетом.
2.1.18.Створювати в колективі здоровий морально-психологічного мікроклімат.
2.1.19.Попереджати виникнення індивідуальних і колективних трудових конфліктів, а у разі виникнення забезпечувати їх вирішення відповідно до норм чинного законодавства.
2.1.20.Забезпечувати дотримання вимог чинного законодавства щодо повідомлення працівників про запровадження нових і зміну діючих умов праці не пізніше ніж за два місяці до їх уведення.
2.1.21. Створити умови матеріально-відповідальним особам для забезпечення збереження довіреного їм майна.
2.2. Профспілковий комітет зобов’язується:
2.2.1.Забезпечувати постійний контроль за своєчасним уведенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації праці, розподілу навантаження тощо.
2.2.2.Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів із зазначених в пункті 2.2.1 цього Колективного договору питань, їхні права та обов’язки.
2.2.3.Сприяти зміцненню трудової дисципліни, дотриманню Правил внутрішнього трудового розпорядку. Правила внутрішнього трудового розпорядку додаються. Додаток №1.
2.2.4.Попереджати виникнення індивідуальних, колективних трудових конфліктів, брати участь в їх вирішенні відповідно до норм чинного законодавства.
2.2.5.Не рідше одного разу на два роки перевіряти дотримання законодавства про порядок ведення трудових книжок працівників навчального закладу.
2.2.6.Забезпечувати захист виключно членів профспілки від незаконного звільнення шляхом перевірки підстав для звільнення з ініціативи Керівника, дотримання встановленої законодавством процедури звільнення, врахування трудових досягнень, відмови в наданні згоди на звільнення за наявності для цього підстав.

Розділ ІІІ. Забезпечення зайнятості працівників

3.1. Керівник зобов’язується:
3.1.1. Забезпечити повну зайнятість і використання працюючих на підприємстві відповідно до професії, кваліфікації і трудового договору. Забезпечувати стабільну роботу колективу; здійснювати вивільнення працівників лише у разі нагальної необхідності, зумовленої об’єктивними змінами в організації праці, зокрема у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням, скороченням чисельності або штату працівників, неухильно дотримуючись при цьому норм законодавства, цього договору.
3.1.2.Письмово повідомляти Профспілковий комітет про ймовірну ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання та інші зміни в організації праці не пізніше ніж за три місяці до запровадження цих змін.( п.4.2.2. 3.1.3. Галузевої Угоди, п. 4.25 обласної Угоди)
3.1.3. Дотримуватись гранично допустимого рівня скорочення чисельності працівників – не більше 5 % від загальної чисельності працюючих протягом року. Якщо на підприємстві виникає обґрунтована необхідність скоротити більше 5% працівників, рішення про це приймається роботодавцем спільно з профспілковим комітетом після розгляду на засіданні обласної тристоронньої соціально – економічної ради, крім випадків ліквідації підприємства (пп.. 1.1.12 1.1 Розділу 1 Регіональної угоди)
3.1.4. При виникненні загрози масових звільнень (понад 3% чисельності працівників впродовж календарного року) з моменту її виникнення розпочати переговори (30 днів) для максимального врахування всіх чинників, що впливають на збереження зайнятості працівників. (п.4.1.5. Галузевої Угоди, п. 4.18. Обласної Угоди).
Про наступне вивільнення працівників персонально попереджувати не пізніше ніж за два місяці (ст. 49-2 п.1 КЗпП Укр.).
Надавати працівникам, яких попереджено про скорочення їх посад, на їх прохання до 4 годин робочого часу на тиждень із збереженням заробітної плати для пошуку нової роботи.
3.1.5. При виникненні необхідності звільнення працівників відповідно до пункту 1 статті 40 КЗпП (у разі зміни в організації праці, в тому числі ліквідації, реорганізації або перепрофілювання навчального закладу, скорочення чисельності або штату працівників):
3.1.5.1. Здійснювати вивільнення працівників лише після використання всіх можливостей для забезпечення їх роботою на іншому робочому місці, у тому числі за рахунок припинення трудових відносин із сумісниками, ліквідації суміщення тощо.
3.1.5.2. Вживати заходів для запобігання масовим вивільненням, у тому числі шляхом проведення консультацій з Профкомом, з метою пом’якшення наслідків масових звільнень та зменшення чисельності вивільнених працівників (ст. 50 Закону України «Про зайнятість населення»).
Повідомляти про тих працівників, що вивільняються, службу зайнятості у встановлені законом терміни не пізніше, як за два місяці у письмовій формі (п. 5 ст. 20 Закону України “Про зайнятість”)
3.1.5.3. При вивільненні працівників враховувати норми Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16 грудня 1993 р. № 3721-ХІІ щодо рівності права на працю громадян пенсійного віку порівняно з іншими громадянами і заборони звільнення працівників з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку з досягненням працівником пенсійного віку.
3.1.6. При скороченні чисельності припинити укладання трудових договорів з новими працівниками.
3.1.7. Надавати перевагу повернення в організацію звільнених за скороченням при наявності вакансії.
3.1.8. Забезпечити виконання вимог ст.19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» в частині встановлення нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік та проведення їх атестації.
3.1.9. Інвалідам 2 групи надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам 3 групи – 26 календарних днів згідно з Законом України «Про відпустки» (Ст. 6 ЗУ «Про відпустки» в редакції від 2.11.2000р.).
3.1.10. Забезпечувати працевлаштування зареєстрованих у службі зайнятості педагогічних працівників на вільні і новостворені робочі місця відповідно до кваліфікаційних вимог, віддаючи перевагу випускникам педагогічних навчальних закладів.
3.1.11. Залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладів освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку.
3.1.12. При звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження.
3.2.Профспілковий комітет зобов’язується:
3.2.1. Здійснювати роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціально-економічних інтересів працівників, що вивільняються.
3.2.2. Не звільняти працівників з ініціативи адміністрації без достатніх підстав та без погодження з професійною спілкою, крім випадків, передбачених законодавством.
3.2.3. Забезпечувати захист працівників, що вивільняються, відповідно до чинного законодавства.
3.2.4. Давати згоду на звільнення за скороченням штату тільки у випадку, коли вичерпані всі можливості працевлаштування.
3.3. Сторони домовилися:
3.3.1. При звільненні з роботи за пунктом 1 статті 40 КЗпП переважне право залишення на роботі (при рівних результатах праці й кваліфікації), окрім випадків, передбачених КЗпП, надавати також:
— особам перед пенсійного віку (півтора роки до призначення пенсії за віком і вислугою років).

Розділ ІV. Робочий час

4.1. Керівник зобов’язується:
4.1.1. Встановити на час дії цього Колективного договору тривалість робочого часу, що не перевищує встановлену чинним законодавством про працю – ст. 50 КЗпП України – 40 годин.
4.1.2. При прийомі на роботу ознайомлювати працівників з наказом, правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією, Колективним договором.
4.1.3. Встановлювати режим роботи навчального закладу за погодженням з органом управління освітою.
Режим роботи, тривалість робочого часу навчального закладу, графіки змінності тощо встановлювати згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, з якими працівники навчального закладу ознайомлюються під розпис. Графіки змінності погоджуються з Профспілковим комітетом. При складанні розкладу уроків враховувати принцип педагогічної доцільності і максимальної економії часу, надання вільного дня для методичної роботи або ознайомлення з досвідом інших педагогічних працівників.
4.1.4. Обліковий період для працівників, які працюють за підсумковим обліком робочого часу, охоплює робочий час і години роботи у вихідні і святкові дні, години відпочинку. Щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, встановлена графіком, може коливатися протягом облікового періоду, але загальна сума годин роботи за обліковий період має дорівнювати нормі робочого часу в обліковому періоді. Обліковим періодом вважається рік.
4.1.5. Забезпечити встановлення педагогічного навантаження працівників в обсягах, що відповідають ставці заробітної плати (посадовому окладу).
Запровадження тривалості робіт, обсягу навантаження менше ніж на ставку заробітної плати можливе лише за письмовою угодою між Роботодавцем і працівником (за наявності письмової згоди працівника).
Не допускати зменшення тривалості робіт (обсягу навантаження) за одностороннім рішенням (наказом) Керівника незалежно від причин, що зумовили прийняття такого рішення (видання наказу).
4.1.6. Тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, або на час простою здійснювати лише за згодою працівника з оплатою роботи відповідно до чинного законодавства.
4.1.7. У разі застосування неповного робочого дня (тижня) норму робочого часу визначати угодою між Роботодавцем і Працівником. При цьому не обмежувати об’єм трудових прав працівника, який працює на умовах неповного робочого часу.
4.1.8. Працівники училища за погодженням із директором можуть працювати на умовах гнучкого режиму робочого часую, якщо такий режим роботи не впливатиме негативно на роботу училища загалом. Порядок застосування гнучкого режиму робочого часу визначають правила внутрішнього трудового розпорядку.
4.1.9. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи для працівників училища, крім тих, хто працює на умовах неповного робочого дня та робота яких не має безперервного характеру скорочено на одну годину.
4.2. Профспілковий комітет зобов’язується:
4.2.1.Забезпечувати постійний контроль за своєчасним і правильним застосуванням Роботодавцем законодавства про працю, освіту, положень цього договору в частині, що стосується режиму робочого часу, графіків роботи, розподілу педагогічного навантаження тощо.
4.2.2.Сприяти своєчасному вирішенню конфліктних ситуацій, пов’язаних з розподілом педагогічного навантаження та з інших питань щодо режиму робочого часу.
4.2.3. Сторони домовилися, що:
Періоди, впродовж яких в училищі не здійснюється навчальний процес у зв’язку із санітарно – епідеміологічними, кліматичними чи іншими, не залежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних та інших працівників. У зазначений час працівники залучаються до навчально – виховної, організаційно – методичної, організаційно – педагогічної робіт відповідно до наказу директора в порядку, передбаченому колективним договором та правилами внутрішнього розпорядку.
( п.5.2.1.- Галузевої Угоди, п.4.20.- Обласної Угоди)

Розділ V. Час відпочинку

5.1. Керівник зобов’язується:
5.1.1.Визначати тривалість відпусток і порядок їх надання працівникам, керуючись Законом України «Про відпустки», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам» від 14 квітня 1997 р. № 346 (із змінами та доповненнями).
Основна щорічна відпустка спеціалістам, обслуговуючому персоналу закладу надається не менш як 24 календарних дні.
Додаткові оплачувані дні відпустки надаються працівникам з ненормованим робочим днем та за особливий характер праці. (Додаток № 5)
5.1.2. Щороку до 5 січня розробляти та погоджувати з Профспілковим комітетом, затверджувати і доводити до відома працівників графік відпусток на поточний рік, дотримання якого є обов’язковим як для Роботодавця, так і для працівників.
5.1.3. Перенесення щорічної відпустки на інший період з ініціативи Керівника допускати лише у випадках, встановлених статтею 11 Закону України «Про відпустки» (із змінами, внесеними згідно із Законом № 1096-ІУ від 10.07.2003). Обов’язково узгоджувати таке перенесення відпусток за наявності письмової угоди працівника.
Не допускати ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років поспіль.
5.1.4. Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за їх бажанням щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст.73 КЗпП). Відпустку такої ж тривалості надавати жінкам, які всиновили дітей, батькам, які виховують дітей без матері (в тому числі і у разі тривалого їх перебування у лікувальному закладі), особам, які взяли під опіку дітей, одиноким матерям. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів (Закон України від 22.10.2004 року № 2128-IV „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно відпусток” ч.1 ст.182 – 1 КЗпП України та ч.1 ст.19 Закону України „Про відпустки”. Закон набрав чинності з 18.11.2004 року. Закон України від 19 травня 2009 року № 1343-УІ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей”, що набрав чинності з січня 2010року).
5.1.5. Встановлювати та надавати інші види оплачуваних відпусток (у разі реєстрації особистого шлюбу або шлюбу дітей, смерті близьких родичів, ветеранам, донорам – по 2 дні), в тому числі членам Профспілкового комітету, які працюють на громадських засадах, – 3 дні. (Відповідно до п.5.3.11. Галузевої Угоди на 2011-2015 роки, ст.41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).
5.1.6. Головам виборних профспілкових органів (головам профкомів), членам вищестоящих виборних профспілкових органів (обком, міськком профспілки), не звільненим від своїх виробничих чи службових обов’язків, надається вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для виконання громадських обов’язків в інтересах трудового колективу строком 5 днів у канікулярний час (ст.41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»), головам комісій із соцстраху – 3 дні.
5.1.7. Безперешкодно за бажанням працівників надавати відпустки без
збереження заробітної плати у випадках, встановлених статтею 25,26 Закону України «Про відпустки».
5.1.8. Відпустки без збереження заробітної плати надавати працівникам лише за їх особистими письмовими заявами.
5.1.9. Час відпустки без збереження заробітної плати (ст. 25,26 Закону України про відпустки») включати до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку (4 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про відпустки» із змінами, внесеними згідно із Законами України від 2 листопада 2000 р. № 2073-ІІІ, від 12 січня 2005 р. № 2318-ІУ).
5.1.10. Роботу у вихідні дні компенсувати оплатою у подвійному розмірі або наданням іншого дня відпочинку (відгулу) й оплатою роботи у вихідний день в одинарному розмірі за згодою з працівником та з обов’язковим відображенням питання про компенсацію в наказі про залучення до роботи вихідного дня.
5.1.11. Здійснювати відкликання працівника із відпустки лише за його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст. 12 Закону України “Про відпустки”).
5.1.12. Надавати додаткову відпустку працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів.
5.1.13. У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.
Керівним та педагогічним працівникам, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості, а особам, які до звільнення пропрацювали менш як 10 місяців – пропорційно до відпрацьованого ними часу (з розрахунку тривалості щорічної основної відпустки за кожний відпрацьований місяць 5,6; 4,2; 2,8 календарних днів за тривалості щорічної основної відпустки відповідно 56, 42, і 28 календарних днів).
5.1.14. Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь – якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. Педагогічним працівникам невикористана частина щорічної основної відпустки, за умови її поділу, повинна бути надана, як правило, у канікулярний період.
Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.
5.1.15. Керівним та педагогічним працівникам у разі необхідності санаторно – курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року.
5.2.Профспілковий комітет зобов’язується:
5.2.1. Контролювати дотримання Керівником законодавства про час відпочинку працівників і відповідних пунктів цього договору, погоджуючи питання згідно з чинним законодавством, а також вирішувати можливі конфліктні ситуації.
5.3. Сторони домовилися:
5.3.1. За працівником, який перебуває в будь-якій відпустці, зберігається його місце роботи.
5.3.2. Керівник за погодженням з Профспілковим комітетом у виняткових випадках на користь трудового колективу для створення кращих умов відпочинку може перенести день відпочинку на інший день, щоб об’єднати його з найближчим святковим або неробочим днем.

Розділ VI. Оплата праці

6.1. Керівник зобов’язується:
6.1.1.Затверджувати кошторис доходів і витрат, штатний розпис, а також зміни до них (Спільний лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК профспілки працівників освіти і науки №1/9-108, 02-8/97 від 17.02.11р..)
6.1.2.Під час прийняття працівника на роботу ознайомлювати його під підпис з чинними умовами оплати праці, наявними пільгами й перевагами. При їх зміні повідомляти працівника про це під підпис.
6.1.3.Роботу працівників навчального закладу оплачувати за тарифними ставками, посадовими окладами відповідно до виконуваної роботи, посади, залежно від професії та кваліфікації, складності та умов виконання роботи. Конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників визначати відповідно до Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та відповідних нормативно-правових актів.
Забезпечити своєчасність виплати заробітної плати працівникам двічі на місяць: за першу половину місяця -15 числа, остаточний розрахунок -30 числа, але, не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Розмір заробітної плати за першу половину місяця виплачувати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки При збігу термінів виплати заробітної плати з вихідними днями виплачувати її напередодні. Заробітну плату за грудень поточного року виплачувати до закінчення місяця. ( п.4.20. Обласної Угоди)
6.1.4.Заробітну плату за весь період відпустки, а також матеріальну допомогу на оздоровлення, виплачувати працівнику не пізніше, ніж за три дні до початку відпустки (ст. 115 КЗпП України)..
6.1.5. При кожній виплаті заробітної плати інформувати працівників про її загальну суму з розшифруванням видів виплат, розмірів, підстав для здійснення відповідних утримань та сум, які підлягають виплаті (ст. 110 КЗпП України)..
6.1.6. У разі порушення термінів виплати заробітної плати з незалежних від Керівника причин виплачувати заробітну плату негайно після надходження коштів на рахунок.
6.1.7.Атестацію педагогічних працівників здійснювати відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930.
6.1.8.Забезпечити періодичне (не рідше одного разу на п’ять років) підвищення кваліфікації педагогічних працівників та відповідні гарантії й компенсації при цьому (збереження середнього заробітку).
6.1.9. Забезпечувати оплату праці працівників, які здійснюють заміну тимчасово відсутніх працівників будь-яких категорій. Забезпечувати виплату доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи з використанням для цього всієї економії фонду заробітної плати за відповідними посадами (п.6.3.6. Галузевої Угоди зі змінами у редакції від 19.04.2018, Інструкція №102).
6.1.10.Забезпечувати своєчасне й правильне встановлення та виплату працівникам заробітної плати з урахуванням зміни розміру мінімальної заробітної плати, освіти, стажу роботи, кваліфікаційної категорії, педагогічних звань тощо.
6.1.11. Здійснювати доплату працівникам за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, – у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу (Підпункт “ґ” підпункту 3 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. N 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, Підпункт «ґ» підпункту 3 пункту 4 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557)
6.1.12. Встановлювати надбавку водію автотранспортних засобів:
• надбавки за класність водіям II класу – 10 відсотків, водіям I класу – 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;
• доплати за ненормований робочий день – у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.
(підпункт 4 пункту 4 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557)
6.1.13. Здійснювати преміювання працівників закладу відповідно до Положення про преміювання щомісячно, щоквартально, до Державних, регіональних свят, особистих ювілейних дат та інших нагод відповідно до ст.73 Кодексу законів про працю України. А також до професійних свят, в тому числі Дня знань, Дня працівників освіти тощо за рахунок економії фонду заробітної плати на поточний фінансовий рік. ( Положення додається. Додаток №4).
Сторони домовилися про те, що утворені в результаті економії фонду заробітної плати кошти вилученню не підлягають і використовуються відповідно до цього Колективного договору.
6.1.14.Виплачувати педагогічним працівникам відповідно до пункту 1 статті 57 Закону України «Про освіту»:
– надбавки за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи:
понад 3 роки — 10%;
понад 10 років — 20%;
понад 20 років — 30%;
— допомогу на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічних відпусток;
— щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків відповідно до Положення до цього Колективного договору.( Положення додається. Додаток № 5)
6.1.15. Не ухвалювати в односторонньому порядку рішень, що змінюють встановлені чинним законодавством та цим Колективним договором умови оплати праці.
6.1.16. Здійснювати індексацію (згідно з законодавством) заробітної плати у зв’язку із зростанням споживчих цін на товари і тарифів на послуги, а також компенсацію працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати в порядку, встановленому чинним законодавством, не вимагаючи при цьому заяви працівника.
6.1.17.Встановлювати працівникам надбавки до заробітної плати за:
— високі досягнення в праці;
— виконання особливо важливої роботи (на час її виконання);
— складність, напруженість у роботі.
Зважати, що граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50% посадового окладу (ставки заробітної плати).
6.1.18. Здійснювати за час роботи в період канікул оплату праці педагогічних та інших працівників, яким дозволено вести викладацьку роботу, з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул (п. 71 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).
6.1.19. Здійснювати оплату праці у випадках, коли заняття не проводиться з незалежних від працівника причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії, сільгоспроботи і т. д,), відповідно до законодавства. з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови виконання працівниками іншої організаційно-педагогічної роботи відповідно до їх функціональних обов’язків.
6.1.20. Час простою не з вини працівника оплачувати в розмірі не менше ставки (посадового окладу) (Розділ 6 Галузевої угоди).
За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника, або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за працівником зберігати середній заробіток, (ст. 7 Закону України “Про охорону праці”).
6.1.21. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження медичного огляду (ст. 10 Закону України “Про охорону праці”).
6.1.22. Забезпечити своєчасне і правильне встановлення і виплату працівникам заробітної плати з урахуванням зміни розміру мінімальної заробітної плати, освіти, стажу роботи, категорії, звань, наукових ступенів тощо (п.6 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).
6.1.23. Встановлювати надбавки за престижність праці педагогічним працівникам в межах від 5% до 30% посадового окладу (ставки заробітної плати) (постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування»), виходячи з фонду оплати праці навчального закладу.
Бібліотечним працівникам за особливі умови праці відповідно до особистого внеску в загальні результати роботи – в межах 50% посадового окладу (ставки заробітної плати).
6.1.24. Здійснювати додаткову оплату за роботу в нічний час (з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку) працівникам, які за графіками роботи працюють у цей час, у розмірі 35 % посадового окладу (ставки заробітної плати).(п.94 VІ розділу Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України №102).
6.1.25. . Проводити виплату заробітної плати в першочерговому порядку перед іншими платежами (ст.. 15 Закону України «Про оплату праці зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення своєчасності виплати заробітної плати»).
6.2. Передбачити у кошторисі установи:
6.2.1.Видатки на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам, стимулювання творчої праці й педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників відповідно до Положень в розмірі 2 відсотків планового фонду заробітної плати (п.3 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти); (Додаток № 9).
6.2.2. На заохочення учнів та надання їм матеріальної допомоги спрямувати не менше як 10% коштів стипендіального фонду, передбаченого кошторисом училища.
6.2.3. Видатки на надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, за складність, напруженість в роботі (п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 134, п. 52 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).
6.2.4. Виплачувати педагогічним працівникам та бібліотекарям допомогу на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки (ст. 57 Закону України “Про освіту”).
6.2.5. Забезпечувати матеріальне стимулювання працівників, нагороджених знаком “Відмінник освіти України”, а також переможців конкурсів “Учитель року”, “Нове ім’я” та інших в межах фонду оплати праці.
6.2.6. Обчислювати середню заробітну плату для оплати за період відпусток, а також в інших випадках її збереження згідно з чинним законодавством з дотриманням норм постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995р. № 100 (щодо застосування коригуючих коефіцієнтів).
6.2.7. При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у п. 6 ст. 36 та п. 1,2 і 6 ст. 40 Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ст. 36) – у розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (ст. 38 і 39) – у розмірі тримісячного середнього заробітку (ст. 44 КЗпП України).
6.2.8. У зв’язку із зростанням індексу споживчих цін у відповідності із Законом України “Про індексацію грошових доходів населення” проводити індексацію заробітної плати.
6.3. Профспілковий комітет зобов’язується:
6.3.1.Здійснювати контроль за дотриманням у навчальному закладі законодавства про оплату праці.
6.3.2.Сприяти наданню працівникам необхідної консультативної допомоги з питань оплати праці.
6.3.3. Представляти інтереси працівника під час розгляду його трудового спору з оплати праці в комісії з трудових спорів.
6.3.4.На прохання працівника представляти його інтереси щодо оплати праці в суді.
6.4.Сторони домовилися:
6.4.1. Своєчасно інформувати трудовий колектив про нормативні акти з питань заробітної плати, соціально-економічних пільг, пенсійного забезпечення, а також забезпечити гласність умов оплати праці, порядку здійснення доплат, надбавок, винагород, премій, інших заохочувальних або компенсаційних виплат.

Розділ VII. Соціально-трудові пільги, гарантії, компенсації

7.1. Керівник зобов’язується:
7.1.1. Забезпечити надання педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток у розмірі одного посадового окладу та щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків в розмірі до одного посадового окладу. Виплачувати всім іншім працівникам одноразову допомогу на оздоровлення у розмірі до одного посадового окладу з фонду економії заробітної плати.
7.1.2. У разі захворювання педагогічного працівника, яке унеможливлює виконання ним професійних обов’язків і обмежує перебування в дитячому колективі або у разі тимчасового переведення з певних обставин на іншу роботу зберігати за працівником попередній середній заробіток. У разі хвороби або каліцтва середні заробіток виплачувати до відновлення працездатності або встановлення інвалідності (ст. 57 п.2 Закону України “Про освіту”).
7.1.3. Компенсувати виконання вчителем не власних йому функцій іншими днями відпочинку.
7.1.4. Вживати заходів щодо забезпечення молодих спеціалістів з числа педагогічних працівників, методичною літературою та посібниками.
7.1.5. До свята 8 березня преміювати жінок, до свята дня захисника України чоловіків з фонду економії заробітної плати.
7.1.6. Для працівників-мешканців гуртожитку училища встановити витрати на утримання гуртожитку (окрім витрат на комунальні послуги) в розмірі 20%.
7.1.7. Забезпечити проведення обов’язкових щорічних безоплатних медичних оглядів працівників училища.
7.1.8. Забезпечити оплату праці в училищі на час карантину відповідно до законодавства. А саме:
1) Відповідно до п. 77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти України від 15.04.1993 р. № 102, у випадку, коли в окремі дні заняття не проводяться з незалежних від учителя причин (сільгоспроботи, епідемії, несприятливі метеорологічні умови тощо), оплата його праці здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу
2) Відповідно до пункту п. 8.3.3 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки забезпечити:
• оплату простою працівникам, включаючи непедагогічних, не з їх вини в розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу);
• оплату праці вчителів, вихователів, музичних керівників, викладачів, інших педагогічних працівників навчальних закладів у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства.
7.2. Профспілковий комітет зобов’язується:
7.2.1. Сприяти в організації та забезпеченні санаторно-курортним лікуванням і відпочинком членів профспілкової організації та членам їх сімей для лікування перед усім тим, хто часто і тривалий час хворіє, працівникам, які мають хронічні захворювання, тим, хто перебуває на диспансерному обліку (за наявністю відповідних документів).
7.2.2. Практикувати привітання працівників, які пішли на пенсію з Училища, у святкові дні: День працівників освіти, 8 Березня.
7.2.3. Практикувати привітання працівників у святкові дні: Новий рік, 8 Березня, Останній дзвоник, Перший дзвоник, День працівників освіти.
7.2.4. Організовувати привітання працівників у зв’язку: з ювілейними датами, народженням дитини, виходом на пенсію.
7.2.5. Надавати матеріальну допомогу:
– за заявою працівника ( лікування, скрутне матеріальне становище);
– на поховання у зв’язку з втратою близької людини (матері, батька, дружини, чоловіка, дітей).
7.2.6. Організовувати сімейні вечори, вечори відпочинку, присвячені Дню працівників освіти, 8 Березня, Нового року тощо.
7.2.7. Проводити дні шанування людей похилого віку. Забезпечити запрошення на свято ветеранів праці.

Розділ VIII. Охорона праці

8.1 Керівник зобов’язується:
8.1.1. Забезпечити при укладанні трудового договору інформування працівника під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах (ст.5 Закону України „Про охорону праці”).
8.1.2. Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо адміністрація не виконує законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань. У цьому випадку працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі тримісячного заробітку (ст.6 Закону України „Про охорону праці”).
8.1.3. Забезпечувати працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов’язаних з забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, а також миючими та знешкоджуючими засобами. Адміністрація компенсує працівникові витрати на придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, якщо встановлений строк надання цих засобів порушено і працівник був змушений придбати їх за власні кошти. (ст.8 Закону України „Про охорону праці”) (Перелік професій, найменування спецодягу, термін його заміни, а також кількість змивних засобів приводяться у додатках №6, №7).
8.1.4. Звільняти із збереженням середнього заробітку уповноваженого найманими працівниками особи з питань охорони праці від роботи на одну годину щотижня для перевірки виконання вимог щодо охорони праці та розробки пропозицій для усунення виявлених порушень нормативно-правових актів (ст.42 Закону України „Про охорону праці”). Адміністрація проводить роботу щодо забезпечення відшкодування працівникові шкоди, заподіяної внаслідок ушкодженням здоров’я або у разі смерті працівника, якщо це пов’язано з виконанням трудових обов’язків (ст. 9 Закону України „Про охорону праці”).
8.1.5. Забезпечувати створення в кожному підрозділі і на робочому місці умов праці згідно з вимогами нормативно-правових актів, а також забезпечує додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці (ст.13 Закону України „Про охорону праці”).
8.1.6. Забезпечувати проведення працівникам при прийнятті на роботу і в процесі роботи інструктажу та навчання з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, про правила поведінки при аварії. Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці (ст.18 Закону України „Про охорону праці”).
8.1.7. Здійснювати фінансування заходів з охорони праці (ч. 3 ст. 19 Закону України „Про охорону праці” в редакції від 02.06.2011).
8.1.8. Передбачувати фінансування комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також забезпечує надання працівникам соціальних гарантій з охорони праці згідно вимог законодавства (ст.20 Закону України „Про охорону праці”). (Перелік комплексних заходів приводиться у додатку №5).
8.1.9. Спільно з профспілковим комітетом застосовувати для працівників такі заохочення за активну участь та ініціативу у здійсненні роботи щодо підвищення безпеки та поліпшення умов праці, як подяка з занесенням до трудової книжки, нагородження грамотою, надання додаткових днів оплачуваної відпустки, нагородження цінним подарунком або премією (ст.25 Закону України „Про охорону праці”).
8.1.10. Отримати дозволу на початок роботи та види робіт, пов’язаних з підвищеною небезпекою від органів державного нагляду за охороною праці (ст.21 Закону України „Про охорону праці”).
8.1.11. Організовувати проведення розслідувань та обліку нещасних випадків відповідно до вимог положень про розслідування (ст.22 Закону України „Про охорону праці”).
8.1.12. Інформувати працівників про стан охорони праці, причини аварій, нещасних випадків і професійних захворювань та про заходи, яких вжито для їх усунення, а також про виконання вимог нормативних актів щодо безпеки праці (ст.23 Закону України „Про охорону праці”).
8.1.13. Контроль за станом охорони праці здійснюють профспілки через своїх громадських інспекторів. Для виконання своїх обов’язків громадським інспектора надається 1 година на тиждень із збереженням за ними середньої заробітної плати. ст. 41 ЗУ „Про охорону праці”).
8.2. Профспілковий комітет зобов’язується:
8.2.1. Забезпечити активну участь представників профспілкової організації
Училища з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, соціального страхування у розв’язанні питань створення безпечних умов праці, попередження випадків травматизму і захворювань, оздоровлення та працевлаштування у разі погіршення стану здоров’я працівників.
8.2.2. Захищати права працівників Училища на безпечні умови праці. У разі виникнення небезпеки для життя і здоров’я працівників вимагати припинення відповідних робіт.
8.2.3. Сприяти Роботодавцеві, профспілковим і державним органам у здійсненні заходів для забезпечення виконання в Училищі вимог законодавства України про охорону праці і здоров’я.
8.2.4. Вносити пропозиції Роботодавцю про заохочення посадових осіб і працівників, а також стимулювати їх за активну участь у здійсненні заходів, спрямованих на поліпшення умов і охорони праці з урахуванням можливостей профспілкової організації.
8.2.5. Вносити пропозиції для попередження виникнення можливих аварійних ситуацій, виробничого травматизму і професійних захворювань.
8.2.6. Організовувати роботу для надання допомоги травмованим і хворим працівникам навчального закладу, зокрема для розв’язання побутових питань, придбання медикаментів, отримання своєчасної медичної допомоги.
8.2.7. Сприяти працівникам у виконанні ними зобов’язань з охорони праці та організувати відповідний контроль.
8.2.8. Перевіряти виконання Керівником і адміністрацією навчального закладу пропозицій представників профорганізації з питань охорони праці, домагаючись їх реалізації.
8.3. Працівники Училища зобов’язуються:
8.3.1. Знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці (ст.14) Піклуватися про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку учнів (вихованців), оточуючих.
8.3.2. Вивчати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, правила поводження з устаткуванням і технічними засобами навчання, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.
8.3.3. Проходити у встановленому чинним законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.
8.3.4. Співпрацювати з керівником установи щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу їх життю чи здоров’ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти свого керівника про небезпеку, нещасний випадок; вживати заходів щодо їх попередження та ліквідації, надавати першу допомогу потерпілим.
8.3.5. Відповідати за порушення вимог, зазначених у цьому розділі Колективного договору.
ІХ. Гендерна рівність

9.1. Керівник зобов’язується:
9.1.1.Забезпечити рівні права та можливості жінок і чоловіків (ст. 18 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»).
9.1.2.Покласти обов’язки уповноваженого з гендерних питань – радника керівника закладу на громадських засадах та голову Профспілкового комітету.
9.1.3.Залучати уповноваженого з гендерних питань – представника Профспілкового комітету до участі у співбесіді при прийнятті на роботу для усунення дискримінації та забезпечення комплектування кадрами з наданням переваги особі тієї статі, щодо якої в них існує дисбаланс.
9.1.4.Надавати для узгодження уповноваженому з ґендерних питань – представнику Профспілкового комітету оголошення у закладі для уникнення статевих або вікових стереотипів.

Розділ Х. Гарантії діяльності профспілкової організації

10.1. Керівник зобов’язується:
10.1.1. Утримуватися від яких-небудь дій, що можуть вважатися втручанням у статутну діяльність Профспілкової організації.
Створювати необхідні умови для нормальної діяльності профспілкової
організації та Профспілкового комітету:
– надавати приміщення для проведення профспілкових зборів і засідань профспілкового комітету;
– сприяти друкуванню і розмноженню відповідної інформації;
– безкоштовно надавати приміщення для потреб Профспілкового комітету опаленням, освітленням, забезпеченням прибирання);
– за наявності умов надавати приміщення для обладнання кабінету
Профспілкового комітету;
– безкоштовно надавати Профспілковому комітету можливість користуватися технічними засобами, засобами зв’язку, транспортом, розмножувальною технікою тощо (ст. 249 КЗпП України, сі. 42 Закону України “Про профспілки, їх права та гарантії діяльності”).
10.1.2. Голові й членам Профспілкового комітету, не звільненим від основної роботи, надавати вільний від роботи час (не менше двох годин на тиждень) із збереженням середнього заробітку для виконання громадських обов’язків на користь трудового колективу, участі в консультаціях і переговорах, роботі виборних профспілкових органів, зокрема вищих.
10.1.3. Надавати виключно членам Профспілкового комітету вільний від роботи час, відпустку зі збереженням заробітної плати на період профспілкового навчання, участі в роботі профспілкових органів, ведення колективних переговорів, виконання інших профспілкових обов’язків.
10.1.4. Надавати Профспілковому комітету необхідну інформацію з питань, що стосуються змісту цього Колективного договору, сприяти реалізації права профспілки на захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників.
10.1.5. Не перешкоджати відвідуванню та огляду виробничих, побутових, інших приміщень, робочих місць Профспілковим комітетом, перевіркам дотримання законодавства України про працю, охорону та оплату праці, ведення трудових книжок, надання, облік і використання відпусток тощо, розміщенню інформації Профспілкового комітету в приміщеннях і на території Училища в доступних для працівників місцях, своєчасно (у тижневий термін) розглядати пропозиції Профспілкового комітету про усунення виявлених ними порушень, в такий самий термін надавати йому письмову відповідь щодо вжитих заходів.
10.1.6. Не змінювати умови трудового договору, не притягати до дисциплінарної відповідальності членів Профспілкового комітету, а також членів комісії з трудових спорів без згоди на це Профспілкового комітету.
10.1.7. Звільнення членів Профспілкового комітету, його голови (профорганізатора), крім випадків дотримання загального порядку, здійснювати за попередньою згодою Профспілкового комітету і вищого профспілкового органу.
10.1.8. Звільнення (з ініціативи Керівника) працівників, яких було обрано до Профспілкового комітету не допускати протягом року після закінчення терміну обрання, окрім випадків, передбачених частиною 4 статті 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (в редакції Закону №2886-111 від 13.12.2001). Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень через неналежне виконання своїх обов’язків як членів Профспілкового комітету або за власним бажанням, крім випадків, коли це зумовлено станом здоров’я.
10.1.9. Забезпечити безготівковий порядок сплати членських профспілкових внесків згідно з особистими заявами членів Профспілкової організації з подальшим їх перерахуванням на рахунки відповідних профспілкових органів не пізніше трьох банківських днів після виплати заробітної плати працівникам; Законодавчі підстави: Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», ст.42
10.2. Профспілковий комітет зобов’язується:
10.2.1. Використовувати надані; чинним законодавством України про працю, освіту, профспілки, а також цим Колективним договором права для захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників навчального закладу.

Розділ ХІ. Контроль і відповідальність

11.1. Керівник зобов’язується:
11.1.1. В установленому законом порядку:
— притягати до відповідальності осіб, винних у невиконанні зобов’язань (по¬ложень) цього Колективного договору, неналежному (невчасному) їх виконанні, по¬рушенні законодавства про колективні договори;
11.1.2. При звільненні згідно з частиною 3 статті 38 КЗпП виплачувати працівнику вихідну допомогу в розмірі тримісячного середнього заробітку (ст. 44 КЗпП).
11.1.3. Керівник зобов’язується забезпечити друкування, подання на реєстрацію трьох примірників цього Колективного договору і розмноження його після реєстрації в кількості 3 екземплярів.
Цей колективний договір укладено строком на 5 років. Він вступає в силу з дня підписання і діє до прийняття нового Колективного договору.
11.2. Профспілковий комітет зобов’язується:
11.2.1. Вимагати від Керівника розірвання трудового договору (контракту) з ним, якщо він порушує законодавство про працю, профспілки, не виконує зобов’язань цього Колективного договору.
11.3. Сторони зобов’язуються:
11.3.1. Спільно визначати необхідні заходи для організації виконання цього Колективного договору.
11.3.2. Здійснювати контроль за виконанням цього Колективного договору як самостійно кожною із сторін, так і спільно.
11.3.3. Взаємно і одночасно звітувати про виконання цього Колективного
договору на зборах трудового колективу в такі терміни:
— за підсумками року — не пізніше 20 лютого наступного року.
Здійснювати (перед звітами) комісією з однакового числа представників кожної зі сторін перевірку стану виконання зобов’язань і положень цього Колективного договору з оформленням відповідних актів перевірки, зміст яких доводити до відома трудового колективу; акти зберігати у представників сторін упродовж строку дії цього Колективного договору.
11.3.4.Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень Колективного договору, і встановити строки виконання зобов’язань сторін.
11.3.5. Періодично проводити зустрічі для взаємного інформування про стан виконання зобов’язань.
11.3.6. При невчасному виконанні або невиконанні зобов’язань (положень) цього Колективного договору аналізувати причини та вживати необхідних заходів для забезпечення реалізації його положень.
11.3.7. Зміни і доповнення в Колективний договір вносяться лише за взаємною згодою сторін після проведення переговорів.

Керівник навчального закладу Голова профспілкового комітету

______________ Ю. ГЛАЗАЧЕВ ____________О. МЕЗІНОВА

_____________ _______________
( дата) ( дата)

НАП И С
ПРО ПОВІДОМНУ РЕЄСТРАЦІЮ КОЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРУ

Зареєстровано в управлінні праці та соціального захисту населення _____________________________ Колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом Вищого професійного училища суднобудування м. Миколаєва на 2020-20 роки
Реєстраційний номер від «____» ________2020р.

Рекомендації реєструючого органу:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начальник управління

 

 

 ДОДАТОК

                                                                                         до Колективного договору

 на 2020-2025

ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ ТА ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ,

РОБОТА ЯКИХ, ПОВ’ЯЗАНА ІЗ ЗАБРУДНЕННЯМ ТА ЯКІ БЕЗКОШТОВНО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ МИЮЧИМИ ЗАСОБАМИ

ст.165 Кодексу законів про працю України;

ст. 8 Закону України «Про охорону праці»

 

№ з/п Професія та посада Кількість миючого засобу,

грамів на місяць

Захисна паста для рук
1 Робітник з комплексного обслуговування  й  ремонту будівель 200
2 Прибиральник службових приміщень 200
3 Сестра медична 200
4 Двірник 200
5 Сторож 200
6 Завідувач господарством 200
7 Механік 200
8 Комірник 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК

до Колективного договору                                                                                                                                                                на 2020-2025

 

ПЕРЕЛІК

ПРОФЕСІЙ І ПОСАД  ПРАЦІВНИКІВ, ЯКИМ НАДАЄТЬСЯ  БЕЗКОШТОВНО СПЕЦОДЯГ, ВЗУТТЯ ТА ІНШІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ,  ЯКІ НЕ ПЕРЕДБАЧАЮТЬСЯ «ТИПОВИМИ ГАЛУЗЕВИМИ НОРМАМИ»

 №

п/п

Найменування професій і посад Найменування спецодягу, спецвзуття

та інших засобів

Термін

носки,

міс.

1 Прибиральник службових приміщень Халат 12
Рукавиці господарчі 1
Рукавиці господарчі   (гум.) 1
2 Робітник з комплексного обслуговування й  ремонту будівель( електромонтер, слюсар, сантехнік) Костюм робочий 24
Прогумовані рукавиці до зносу
Окуляри захисні відкриті до зносу
3 Завідувач господарством Халат 12
4 Комірник Халат 12
5 Двірник Халат 12
Куртка зимова 24
Рукавиці 12
6 Сестра медична Халат 12
Рукавиці гумові (одноразові) одноразові
7 Сторож Костюм робочий 24
Куртка зимова 24
Рукавиці 12
8 Викладачі хімії, біології Халат 12
Рукавиці гумові до зносу
Окуляри захисні до зносу

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК

до Колективного договору

на 2020-2025

 

 

ПЕРЕЛІК

осіб, відповідальних за виконання норм і положень колективного договору, терміни їх виконання

 

№ з/р Назва розділів і номера пунктів Термін виконання Відповідальний за виконання
1 Обов’язки ПК у кожному розділі Термін дії колективного договору Голова ПК
2 Розділи І – VІІІ Термін дії колективного договору Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК

до Колективного договору

на 2020-2025

 

 

СКЛАД КОМІСІЇ З КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

 

Від сторони  роботодавця Від профкому
1 1
2 2
3 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК

до Колективного договору

на 2020-2025

 

 

ПЕРЕЛІК

доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів

працівників Вищого професійного училища суднобудування

м. Миколаєва

№п/п Назва доплат і надбавок

 

Розмір доплат і надбавок, %

 

ДОПЛАТИ
1 доплата за розширення зони обслуговування або збільшення обсягів робіт до 50 % посадового окладу вакантної посади або тимчасово відсутніх працівників залежно від обсягів додаткової роботи в кожному конкретному випадку
2 доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника до 50 % посадового окладу тимчасово відсутнього працівника
3 доплата за суміщення професій до 50 % посадового окладу
4 доплата за роботу в нічний час із 22:00 до 06:00 35% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час
5 доплата за прибирання приміщень із використанням засобів дезінфекції 10 % посадового окладу
6 доплата водіям за ненормований робочий день 25 % встановленої тарифної ставки водія
 

НАДБАВКИ

 

7 надбавка за класність водіям автотранспортних засобів 2 класу – 10 % встановленої тарифної ставки водія;

1 класу – 25 % встановленої тарифної ставки водія

8  надбавка за особливі умови роботи-працівникам бібліотеки до 50 % посадового окладу
9 надбавка за складність і напруженість у роботі до 50 % посадового окладу
10 надбавка за високі досягнення у праці до 50 % посадового окладу
11 надбавка за виконання особливо важливих робіт, на термін їх виконання до 50 % посадового окладу
12 надбавка за вислугу  років педагогічним працівникам при стажі педагогічної роботи: Понад 3-х років – 10%

Понад 10 років – 20%

Понад 20 років – 30%

13 надбавка за престижність праці педагогічним працівникам від 5% до 30%
14 надбавка за спортивні звання 20% – “заслужений тренер”, “заслужений майстер спорту”

15% – “майстер спорту міжнародного класу”

10%  – “майстер спорту”