Положення про вимоги щодо оформлення, змісту та оцінювання мотиваційних листів при вступі на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра до Вищого професійного училища суднобудування м. Миколаєва у 2022 році

 

Вище професійне училище суднобудування м. Миколаєва

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Положення

про вимоги щодо оформлення, змісту та оцінювання мотиваційних листів при вступі на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра до Вищого професійного училища суднобудування м. Миколаєва у 2022 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 р.

 

І. Загальні положення

 

 1. Це положення розроблено відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2022 році, затвердженого наказом від 20.04.2022 р. №364 Міністерства освіти і науки України (зі змінами, затвердженими наказом від 02.05.2022 р. №400), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 486/37822 (далі Порядок), правил прийому на навчання для здобуття освітньо -професійного ступеня фахового молодшого бакалавра до Вищого професійного училища суднобудування у 2022 році (далі Правила), положення про приймальну комісію Вищого професійного училища суднобудування з метою організації набору осіб, які здобули базову або повну загальну середню освіту, а також освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» та ступені освіти згідно Порядку, для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.
 2. Це Положення поширюється на роботу приймальної комісії училища та вступників, що подали документи для вступу на навчання до училища у 2022 році на конкурсній основі.
 3. Це Положення визначає вимоги до оформлення, змісту мотиваційного листа та процедуру і порядок його оцінювання для всіх вступників до училища у 2022 році.
 4. Мотиваційний лист – це викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітньо-професійну програму (спеціальність) та виборі училища; відповідні очікування; досягнення у навчанні та інших видах діяльності; власні сильні та слабкі сторони. До листа, у разі необхідності, вступником можуть бути додані копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в ньому інформацію.
 5. Мотиваційний лист подається вступником до приймальної комісії училища одночасно з законодавчо затвердженим переліком документів, у терміни, визначені приймальною комісією прийому заяв та документів у 2022році.
 6. 6. Визначення рейтингу вступників за результатами розгляду мотиваційних листів здійснюється приймальною комісією в порядку і терміни, які визначені для проведення конкурсного відбору протягом 5 робочих днів після дати закінчення прийому документів.

 

 

ІІ. Вимоги до оформлення мотиваційного листа

 

 1. Мотиваційний лист для вступу до училища на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра складається вступником в електронному кабінеті та, можливо, на бланку затвердженого зразку власноруч, письмово, у довільній формі українською мовою. При цьому викладена вступником інформація у мотиваційному листі має бути написана розбірливим, зрозумілим почерком. В іншому випадку, якщо комісії не вдасться розібрати та прочитати лист, то вступнику може бути відмовлено в допуску до конкурсного відбору за відповідною освітньо-професійною програмою (спеціальністю), про що його буде повідомлено протягом 2 днів з моменту реєстрації заяви закладом освіти (через електронний кабінет, електронною поштою або телефоном).
 2. За рішенням вступника до мотиваційного листа можуть бути додані копії (фотокопії) матеріалів, які на думку вступника підтверджують його здобутки та ін.. Зокрема, до зазначених матеріалів можуть належати грамоти, похвальні листи, сертифікати, нагороди, інші здобутки як за професійним спрямуванням, так і за іншими напрямками, які дозволяють визначити зацікавленість даної особи до вступу за обраною освітньо-професійною програмою (спеціальністю).
 3. За обсягом інформації мотиваційний лист має складати не більше двох сторінок формату А4.
 4. Інформація, викладена в мотиваційному листі, має відповідати формальним вимогам, які застосовуються, як правило, до ділових паперів.
 5. Бланк мотиваційного листа має містити наступну інформацію, яка заповнюється вступником:

– прізвище, ім’я, по батькові вступника;

– домашня адреса за документами та місце фактичного проживання, якщо вони не співпадають;

– номер телефону вступника (та/або його батьків) для можливості уточнення деяких деталей приймальною комісією;

– електронна адреса;

– обрана освітньо-професійна програма (спеціальність);

– текст мотиваційного листа відповідно до вимог, передбачених розділами ІІ та ІІІ цього Положення;

– дата заповнення, особистий підпис, ім’я та прізвище.

 1. На бланку мотиваційного листа відведено місце для підписів членів комісії та спеціальне місце для нотаток щодо визначення позиції у рейтинговому списку вступників (за умови однакових конкурсних балів) або для проведення апеляції за заявою вступника.
 2. Зразок бланку мотиваційного листа (додаток 1) розміщується разом з цим Положенням на сайті училища до 1 червня 2022 р. для можливості його використання вступниками.

 

ІІІ. Вимоги до змісту мотиваційного листа

 

 1. Мотиваційний лист від вступника за своєю структурою має містити послідовно викладену наступну інформацію:

– мета вступу до Вищого професійного училища суднобудування, обґрунтування вибору закладу освіти;

– мотиви особистої зацікавленості у виборі освітньо-професійної програми (спеціальності) та очікування від результатів навчання в училищі;

– особисті досягнення у навчанні на попередньому етапі освітньої траекторії та успіхи у вивченні дисциплін, які, на думку вступника, можуть бути корисними для опанування обраної освітньо-професійної програми (спеціальності);

– особисті досягнення в інших видах діяльності:

розробка проектів, участь в олімпіадах, конкурсах тощо та їх стислий опис (на підтвердження цієї інформації можна відправити копії/фотокопії відповідних матеріалів);

– опис власних сильних та слабких сторін, особистих рис характеру, що відповідають, на думку вступника, якостям, якими має володіти майбутній фахівець за обраною спеціальністю ;

– очікувані результати навчання за обраною спеціальністю та можливі подальші плани після завершення навчання.

 1. До тексту мотиваційного листа вступник може додати будь-яку інформацію, яка, на його думку, може висвітлити його зацікавленість і переваги в мотивах вибору обраної спеціальності та училища.
 2. Додаткові матеріали, що підтверджують інформацію, викладену у мотиваційному листі ( як і сам відсканований лист), можна надіслати вступником на електронну пошту приймальної комісії училища vpusmm@gmail.com в день подачі заяви. В темі електронного листа зазначити «мотиваційний лист», в тексті – прізвище, ім’я вступника та освітньо-професійну програму (спеціальність), на яку було подано заяву про вступ.

 

ІV. Організація оцінювання мотиваційних листів

 

 1. З метою неупередженого й об’єктивного оцінювання мотиваційних листів у складі приймальної комісії утворюється комісія з перевірки мотиваційних листів , склад якої затверджується приймальною комісією не пізніше, ніж за один місяць до початку прийому мотиваційних листів.
 2. Головою комісії з оцінювання мотиваційних листів за відповідною(ними) освітньо-професійною(ними) програмою призначається один з провідних викладачів профільної циклової комісії училища.
 3. Комісія в кількості не менше 3 осіб формується в складі: голови комісії, секретаря комісії та членів комісії.
 4. Робочими документами в діяльності комісії є журнал реєстрації мотиваційних листів, протоколи засідань комісії, робочі відомості та інші документи, які зберігаються у відповідального секретаря приймальної комісії.

 

 1. Порядок подання та розгляду мотиваційних листів

 

 1. Училище приймає мотиваційні листи від вступників у порядку і строки, визначені Порядком та Правилами.
 2. Вступник у визначений термін через електронний кабінет вступника подає до приймальної комісії мотиваційний лист, оформлений відповідно до вимог цього Положення. У разі, якщо вступник має право подавати документи в паперовому вигляді, відповідно до Порядку та Правил, мотиваційний лист подається вступником разом з усіма іншими документами, необхідними для вступу до училища.
 3. Отримані приймальною комісією мотиваційні листи реєструються в журналі реєстрації мотиваційних листів. У разі відсутності зауважень у приймальної комісії щодо оформлення мотиваційного листа, мотиваційний лист з додатками до нього та фотокопія документа, що посвідчує особу вступника, передаються на розгляд комісії.
 4. У разі виявлення невідповідностей поданих вступником даних, нестачі або неякісної копії документів, приймальна комісія у дводенний термін після реєстрації заяви закладом освіти інформує вступника про виявлені невідповідності на електронну пошту, вказану вступником у мотиваційному листі, телефоном або через електронний кабінет.
 5. У разі порушення вступником процедури, термінів подання мотиваційних листів та невідповідності критеріям оцінювання комісія має право не розглядати такі листи, і результат вступного випробування такого вступника вважається незадовільним.
 6. Комісія після отримання мотиваційного листа та копій (фотокопій) матеріалів вступника проводить засідання (в онлайн чи в офлайн режимі), на якому оцінює мотиваційний лист.
 7. Після розгляду всіх мотиваційних листів, поданих вступниками на певну освітньо -професійну програму (спеціальність), Комісія на своєму засіданні узгоджує рейтингові списки вступників більшістю голосів членів комісії та передає їх на затвердження приймальної комісії. Рейтингові списки вступників за кожною освітньо-професійною програмою (спеціальністю) мають містити дані вступника та його місце в рейтинговому списку мотиваційних листів.
 8. За наслідками засідання Комісія складає протокол, який затверджується приймальною комісією.
 9. Затверджені рейтингові списки вступників за мотиваційними листами для кожної освітньо-професійної програми (спеціальності) оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та сайті училища протягом п’яти робочих днів після дати завершення прийому документів.
 10. Затверджені рейтингові списки вступників за кожною освітньо-професійною програмою (спеціальністю) приймальна комісія розміщує в ЄДЕБО.
 11. Усі суперечливі питання, пов’язані з оцінювання мотиваційного листа за апеляційною заявою вступника, розглядаються протягом двох днів і вирішуються на засіданні апеляційної комісії. За наслідками розгляду апеляційної заяви вступника складається протокол, який затверджується приймальною комісією.

 

 1. Критерії оцінювання мотиваційних листів

 

 1. Комісія під час формування рейтингових списків за мотиваційними листами по кожній освітньо-професійній програмі (спеціальності) керується наступними критеріями:

– розуміння вступником головних характеристик обраної освітньо-професійної програми (спеціальності);

– відповідність власних особистісних якостей, навичок та знань до специфіки обраної спеціальності;

– вмотивованість до навчання;

– логічність в оцінюванні перспектив майбутньої професії;

– самостійність та оригінальність викладеної інформації;

– аргументованість, логічність і зрозумілість висловлювань;

– лаконічність і розкриття всіх пунктів структури мотиваційного листа.

 1. 2. Комісія керується критеріями для самоперевірки мотиваційного листа (додаток 2).

 

VII. Заключні положення

 

 1. Положення вступає в дію 30 травня 2022 року.
 2. Зміни до цього Положення вносяться в тому ж порядку, що і його затвердження.
 3. Положення підлягає оприлюдненню на інформаційних стендах приймальної комісії та сайті училища.

 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                  Юрій ГЛАЗАЧЕВ

 

Секретар приймальної комісії                              Тетяна ЛЕМЕЩЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

до Положення про вимоги щодо оформлення, змісту та оцінювання

мотиваційних листів при вступі до Вищого професійного  училища

суднобудування м. Миколаєва

 

____________________________________

(ПІБ)

____________________________________

(адреса)

____________________________________

____________________________________

(телефони)

____________________________________

(е-mail)

____________________________________

____________________________________

(спеціальності)

 

 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

_____________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

______«___»_________2022року_____(підпис)____ _______(ПІБ)____________

 

Місце для нотаток та відміток членів Комісії з оцінювання мотиваційних листів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

         Критерії для самоперевірки мотиваційного листа

 

Низький рівень

 

Мотивація: вступник демонструє посередню мотивацію до навчання; не розуміє професійних особливостей обраної освітньо-професійної програми (спеціальності);

цілі власної освітньої діяльності відсутні, вступник не бачить її практичне значення для власного професійного становлення. Основними мотивами, наявними у вступника, є територіальне розташування училища (за місцем проживання) або вплив рідних людей та друзів.

Структура: є порушення логічності, цілісності, послідовності в оформленні мотиваційного листа, суперечливості розвитку думки.

Аргументованість: наведені аргументи не є доречними або є мало переконливими.

Оригінальність: текст мотиваційного листа відзначається малою оригінальністю, наявні мовні штампи та запозичення, що збільшують його обсяг.

Грамотність: кількість орфографічних і пунктуаційних помилок не перевищує 9, лексичних, граматичних і стилістичних – 7.

Технічне оформлення: лист оформлено неохайно з чисельними виправленнями тексту та нерозбірливим почерком.

 

Середній рівень

 

Мотивація: вступник визначає мотиви вибору освітньо-професійної програми (спеціальності), доводить інтерес до неї. Вступник самостійно ставить цілі власної освітньої діяльності, але неповною мірою може окреслити, як знання та навички, здобуті під час навчання, допоможуть йому реалізувати плани професійного становлення.

Структура: є некритичні порушення логічності, цілісності, послідовності, в наявності окремі суперечливості розвитку думки.

Аргументованість: аргументи достатньо переконливі.

Оригінальність: текст мотиваційного листа відзначається посередньою оригінальністю: поруч із мовними штампами, що збільшують обсяг тексту, зустрічаються оригінальні висловлювання.

Грамотність: кількість орфографічних і пунктуаційних помилок не перевищує 6, лексичних,

граматичних і стилістичних – 4.

Технічне оформлення: є незначні відхилення від загальноприйнятого оформлення ділових листів.

 

 

Високий рівень

 

Мотивація: вступник чітко окреслює мотиви вибору освітньо-професійної програми (спеціальності),зазначає активний інтерес до її специфіки, що має прояв у загальній мотивації, науково-пізнавальних мотивах, мотивах суспільної значущості, наслідуванні; усвідомленні перспективності майбутньої професії; навчальному й позакласному інтересах; бажанні бути корисним країні, що, окрім тексту, підтверджується додатковими матеріалами (копіями, фотокопіями). Вступник усвідомлює цілі та очікувані результати власної освітньої діяльності; може пояснити, як навчання за обраною освітньо-професійною програмою (спеціальністю)допоможе його професійному становленню як фахівця.

Структура: чітка логіка і послідовність викладу власних думок.

Аргументованість: аргументи доречні й переконливі.

Оригінальність: текст мотиваційного листа відзначається оригінальністю думок.

Грамотність: допустима кількість орфографічних і пунктуаційних помилок не перевищує 1, лексичних, граматичних і стилістичних – 1-3.

Технічне оформлення: вимоги дотримано.

 

 

 

 

Секретар приймальної комісії                           Тетяна ЛЕМЕЩЕНКО