Правила прийому для здобуття рівня фахового молодшого бакалавра на 2022 рік зі змінами

Вище професійне училище суднобудування м. Миколаєва

Правила прийому до ВПУС м. Миколаєва для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра у 2022 році зі змінами

2022 р.
І. Загальна частина
1. Прийом до ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА
СУДНОБУДУВАННЯ м. МИКОЛАЄВА (далі ВПУС або училище) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра здійснюється на конкурсній основі за рахунок видатків місцевих бюджетів у державних закладах освіти (регіональне замовлення).
2. Організацію прийому вступників до ВПУС здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора училища. Головою приймальної комісії призначається директор ВПУС. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію ВПУС. Положення про приймальну комісію училища оприлюднюється на веб-сайті ВПУС.
Директор училища забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.
Рішення приймальної комісії є підставою для видання відповідного наказу директором училища та виконання процедур вступної кампанії.
Усі питання, пов’язані з прийомом до ВПУС, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті училищав день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

ІІ. Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра
1. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.
2. На навчання приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника за професією «Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах».
3. Прийом на навчання проводиться за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» (спеціалізація «Зварювальне виробництво») відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 (додаток 1).

IІІ. Джерела фінансування здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра
1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за рахунок видатків місцевих бюджетів у державних закладах освіти (регіональне замовлення).
2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньокваліфікаційний рівень фахового молодшого бакалавра в училищі на конкурсній основі відповідно до стандартів освіти, якщо цей освітньокваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти місцевого бюджету.
3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття цього освітньо-кваліфікаційного рівня в комунальних закладах освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.
4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освітньокваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, відповідно до частини другої статті 4 Закону України “Про вищу освіту”.

ІV. Обсяги прийому та обсяги регіонального замовлення
1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу. Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 131 “Прикладна механіка” з 01 січня по 31 грудня 2022 року складає 15 осіб. Прийом на навчання на другий курс здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.
2. Прийом на навчання за регіональним замовленням здійснюється на денну форму навчання.

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
1. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника:
– прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил, розпочинається 04 липня;
– прийом заяв та документів закінчується 19 липня о 16.00 год.;
– для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника – у формі індивідуальної усної співбесіди через ZOOM Cloud Meetings ,
– співбесіди проводитимуться з 20 липня по 22 липня 2022 року
(включно);
– розгляд мотиваційних листів з 25 липня по 27 липня 2022 року (включно);
– зарахування вступників відбувається за регіональним замовленням – не пізніше 16:00 год 01 вересня, додаткове зарахування не пізніше 15 вересня 2022 року не пізніше 16.00 годині;
– рейтинговий список вступників, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12:00 год 25 серпня;
– вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення, визначені пунктом 1 розділу X цих Умов, до 12:00 год 29 серпня.

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ВПУС м. Миколаєва
1.Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника подають заяви тільки в паперовій формі.
2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії ВПУС. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється секретарем приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.
3. У заяві вступники вказують назву спеціальності. Під час подання заяв вступники обов’язково зазначають “претендую на участь в конкурсі на місця регіонального замовлення”.
4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
– документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”);
– військово-облікових документів;
– документа державного зразка про раніше здобутий освітній (атестат про повну загальну освіту) та освітньо-кваліфікаційний рівень (диплом кваліфікованого робітника), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
– документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства “Інфоресурс” про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
– копію документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”);
– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній освітньо-кваліфікаційний рівень (диплом кваліфікованого робітника), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; – медичну довідку за формою 086-У;
– 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см.
6. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Умовами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою -1, квотою – 2, унеможливлюють їх реалізацію.
7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією закладу освіти, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
8. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2.
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.
9. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання у ВПУС протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті закладу освіти на підставі даних, внесених до Єдиної бази.
10. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 або квотою-2 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.
11. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована закладом освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.
Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.
12. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 “Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення
1. Конкурсний відбір для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра здійснюється у формі індивідуальних співбесід;
1.1 для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника на місця державного (регіонального) замовлення:
КБ = УС, де УС – оцінка індивідуальної усної співбесіди.
2. Програми співбесід затверджуються головою приймальної комісії училища не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Програми співбесід оприлюднюються на веб-сайті ВПУС.
3. Вимоги до мотиваційних листів розробляються, затверджуються головами приймальних комісій та оприлюднюються на веб-сайті ВПУС не пізніше 1 червня.
4. Для вирішення спірних питань з оцінювання знань на співбесіді в училищі створюється апеляційна комісія. Головою апеляційної комісії призначається один із заступників директора училища. Склад апеляційної комісії формується з числа педагогічних працівників училища які не є членами фахової екзаменаційної комісій ВПУС.
Заяви на апеляцію вступники подають особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Апеляції, подані не у визначені терміни, не розглядаються. Відмова в прийнятті апеляції, поданої у визначені терміни, не допускається.
У разі незгоди з оголошеною оцінкою, вступник повідомляє про це відповідальному секретарю Приймальної комісії, але не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Якщо після наданих пояснень вступник не погоджується з виставленою оцінкою, він подає відповідальному секретарю Приймальної комісії (його заступнику) письмову заяву на апеляцію на ім’я голови Приймальної комісії. Для розгляду апеляції організовується засідання апеляційної комісії, на яке запрошуються: її члени, вступник, голова відповідної предметної комісії, екзаменатори (за необхідності), які оцінювали роботу, відповідальний секретар Приймальної комісії (його заступник). Вступник повідомляє членам апеляційної комісії причини своєї незгоди з виставленою оцінкою, вдруге знайомиться зі своєю роботою та отримує пояснення щодо зауважень. Якщо після наданих пояснень вступник не погоджується з отриманою оцінкою, його робота передається на письмову рецензію членові апеляційної комісії з відповідного конкурсного предмета. Результати засідання апеляційної комісії та рецензії доповідаються голові Приймальної комісії, який розглядає матеріали апеляції, за необхідності проводить співбесіду зі вступником (його батьками). Про результати проведеної роботи голова апеляційної комісії (або за дорученням голови один із членів апеляційної комісії) доповідає на засіданні Приймальної комісії для прийняття остаточного рішення по суті апеляції.
Рішення Приймальної комісії, прийняте по суті апеляції вступника, доводиться до його відома не пізніше наступного робочого дня.

VIІI. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра 1. Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за регіональним замовленням є можливість: зарахування за результатами співбесіди, квотою1 або квотою-2 на місця регіонального замовлення.
2. Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування: особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди; особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).
3. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням відповідно до 2-го пункту цього розділу, і не були зараховані на місця регіонального замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

ІX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:
-вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної
оцінки індивідуальної усної співбесіди регіонального замовлення; -вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
2. Список вступників, які мають право на зарахування, впорядковується в межах кожної зазначеної в пункті першому цього розділу категорії: за конкурсним балом від більшого до меншого за результатами розгляду мотиваційних листів в інших випадках.
3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
– прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) вступника;
– конкурсний бал вступника;
– ознака підстав для зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди регіонального замовлення;
– освітньо-професійний ступінь, спеціальність, – назва конкурсної пропозиції, – форма здобуття освіти.
Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення (які не зареєстровані 22 як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.
4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті ВПУС.
5. Списки вступників за регіональним замовленням за конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті училища відповідно до строків, визначених у розділі ІV цих Правил.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.
6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендї приймальної комісії ВПУС.
Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті ВПУС.
Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця регіонального замовлення: подати особисто оригінали документів про освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень та додатків до них, та інших документів, передбачених цими Правилами до приймальної комісії ВПУС. Подані оригінали документів зберігаються в училищі протягом усього періоду навчання.
2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил, не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, втрачають
право в поточному році на зарахування на навчання за регіональним замовленням, крім випадків, визначених у розділі XI цих Правил.

XІ. Наказ про зарахування
1. Наказ про зарахування на навчання видається директором ВПУС на підставі рішення приймальної комісії. Наказ про зарахування на навчання з додатками до них формується в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті училища у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом V цих Правил.
2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XІI цих Правил.
3. Зараховані особи, які відраховуються за власним бажанням, вилучаються з наказу про зарахування до навчального закладу. Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
4. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються із закладу освіти, про що видається відповідний наказ.
5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію.
Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 16.00 год. 19 вересня.
6. Поселення вступників у гуртожиток ВПУС здійснюється відповідно до
“Положення про учнівський гуртожиток ВПУС м. Миколава”.

XІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ВПУС
1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).
Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії визначається додатком 2 цих Правил.
2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.
3. Заклад освіти зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за регіональним замовленням за конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті ВПУС не пізніше робочого дня, наступного після погодження відповідних відомостей.
4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті ВПУС.
5.Подання вступником недостовірних персональних даних, даних про здобуту
раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, за співбесідою є підставою для скасування наказу про його зарахування.
6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за регіональним замовленням, перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до ВПУС здійснюється інформаційними системами на підставі даних Єдиної бази.