Положення про порядок акредитації журналістів до Правил прийому на навчання до вищого професійного училища суднобудування м. Миколаєва для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на 2022 рік

Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Приймальній комісії ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА СУДНОБУДУВАННЯ м. МИКОЛАЄВА (далі ВПУС або училище) проводиться з метою: сприяння роботі журналістів та допомоги їм у виконанні ними своїх професійних обов’язків; для забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ВПУС, надання можливостей всебічного та об’єктивного висвітлення засобами масової інформації діяльності Приймальної комісії.

Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Приймальній комісії ВПУС здійснюється Головою Приймальної комісії за поданням відповідального секретаря Приймальної комісії.

Відповідальний секретар Приймальної комісії при підготовці документів щодо акредитації керується положеннями Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», іншими нормами чинного законодавства України. Відповідальний секретар Приймальної комісії заздалегідь інформує журналістів про засідання Приймальної комісії, організаційно сприяє виконанню ними професійних обов’язків.

На підставі розпорядження Голови Приймальної комісії, відповідальним секретарем Приймальної комісії видається індивідуальна акредитаційна картка тимчасової акредитації, в якій вказується прізвище, ім’я, по-батькові, назва засобу масової інформації, посада (журналіст, технічний представник ЗМІ (оператор), яка дійсна тільки при наявності документа, що засвідчує особу. Акредитація може бути постійною та тимчасовою. Постійна акредитація надається на період роботи приймальної комісії училища строком з 01 липня до 14 вересня 2022 року. Тимчасова акредитація надається представникам засобів масової інформації на підставі їх заявки із зазначенням строку акредитації в разі заміни постійно акредитованої особи у випадку її хвороби, відпустки, відрядження тощо.

Індивідуальні акредитаційні картки тимчасової акредитації видаються відповідальним секретарем Приймальної комісії журналістам і технічним працівникам, які є штатними працівниками українських та зарубіжних засобів масової інформації.

Журналістам і технічним працівникам зарубіжних засобів масової інформації індивідуальні акредитаційні картки тимчасової акредитації видаються за наявності у них відповідних посвідчень працівників зарубіжного засобу масової інформації.

Індивідуальна акредитаційна картка тимчасової акредитації дає право на участь у запланованих засіданнях Приймальної комісії за наявності у журналіста чи технічного працівника засобу масової інформації, які є штатними працівниками засобу масової інформації, редакційного посвідчення.

Допуск журналістів, технічних працівників засобів масової інформації до участі у засіданні Приймальної комісії здійснюється з урахуванням загального режиму роботи Приймальної комісії, визначеного Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників Приймальної комісії, технічних можливостей приміщень.

Видача акредитаційної картки тимчасової акредитації проводиться протягом тижня з дня прийняття розпорядження Голови Приймальної комісії. 10. Заявка про акредитацію подається до 21 червня 2022 року на ім’я директора ВПУС до Приймальної комісії університету у письмовому вигляді на офіційному бланку засобу масової інформації за підписом керівника засобу масової інформації та засвідчується печаткою засобу масової інформації.

Українські засоби масової інформації у заявці на акредитацію чи додаткову акредитацію зазначають:

– засновників або видавців засобу масової інформації;

– його статутні завдання;

– періодичність випуску, тираж на час подання заявки (для друкованих засобів масової інформації);

– сферу (регіон) поширення засобу масової інформації;

– адресу засобу масової інформації;

– номери телефонів керівників засобу масової інформації;

– номери телефонів, факсу та електронну адресу служби інформації засобу масової інформації;

– потребу засобу масової інформації в кількості індивідуальних акредитаційних карток тимчасової акредитації;

– список журналістів і технічних працівників, прізвище, ім’я та по батькові яких прес-служба вписуватиме в акредитаційні картки, та надають по дві фотографії кожного журналіста і технічного працівника, які користуватимуться індивідуальними акредитаційними картками (не більше 2 осіб).

Зарубіжні засоби масової інформації у заявці на акредитацію зазначають:

– адресу центральної редакції засобу масової інформації, адресу кореспондентського пункту засобу масової інформації в Україні;

– номери телефонів, факсу та електронну адресу служби інформації засобу масової інформації;

– потребу засобу масової інформації в кількості індивідуальних акредитаційних карток тимчасової акредитації;

– список журналістів і технічних працівників, які користуватимуться індивідуальними акредитаційними картками тимчасової акредитації, прізвище, ім’я та по батькові яких прес-служба вписуватиме в акредитаційні картки, та надають по дві фотографії кожного журналіста і технічного працівника, які користуватимуться індивідуальними акредитаційними картками (не більше 2 осіб), а також копії відповідних посвідчень працівників зарубіжного засобу масової інформації.

Друковані засоби масової інформації та інформаційні агентства до заявки на акредитацію додають копію свідоцтва про їх державну реєстрацію відповідним державним органом (друковані засоби масової інформації додають також два останні примірники видання).

Телерадіоорганізації до заявки на акредитацію додають копію ліцензії на право використання каналу та часу мовлення, виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення; телерадіомовні організації, виробники продукції (студії-виробники) – копію договору з телерадіомовною організацією на трансляцію програм або ефірну довідку про трансляцію програм.

Заявка на акредитацію, яка не містить відомостей, зазначених відповідно у пунктах 10, 11, цього Положення, не розглядається.

Індивідуальні акредитаційні картки тимчасової акредитації видаються журналістам і технічним працівникам засобів масової інформації особисто із зазначенням про це в журналі реєстрації акредитаційних документів.

Керівник засобу масової інформації у письмовій формі повідомляє ВПУС про втрату або пошкодження певної акредитаційної картки та може одночасно у зв’язку з цим звернутись з поданням про поновлення акредитаційної картки. У разі звільнення журналіста чи технічного працівника засобу масової інформації, який користувався акредитаційною карткою, керівник відповідного засобу масової інформації у триденний строк повідомляє про це училище.

Журналісти і технічні працівники засобів масової інформації можуть бути позбавлені акредитації Головою Приймальної комісії у разі порушення ними: законів України, у тому числі тих, що регулюють діяльність засобів масової інформації.

При порушенні журналістами та технічними працівниками засобів масової інформації правил професійної етики ВПУС залишає за собою право звернутися для захисту своєї репутації та авторитету в представництво Комісії з журналістської етики або суд.