Правила прийому до Вищого професійного училища суднобудування м. Миколаєва на 2017 рік

1. Загальна частина

1.1. До вищого професійного училища суднобудування м. Миколаєва (далі училище) приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, а також громадяни, які мають базову загальну середню освіту.

1.2. До училища приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особи без громадянства, іноземні громадяни що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

  • яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за віковими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до училища здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями :

«кваліфікований робітник».

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до училища здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор училища, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до училища на наступний календарний рік розробляється відповідно до законодавства України у тому числі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (Наказ МОН № 499 від 14.05.2013 р.) .

2.4. Приймальна комісія:

– організовує прийом заяв та документів;

– проводить із вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, працевлаштування після закінчення училища;

– організує та координує підготовку та проведення співбесіди;

– приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до училища, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності випускників;

– вирішує інші питання, пов’язані з прийомом (надання та наявність місць у гуртожитку та умови їх надання іногороднім абітурієнтам, соціальний стан учнів).

2.5. Правила прийому до училища доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і мають обумовлювати:

– перелік професій, спеціальностей згідно з отриманими ліцензіями;

– вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією, спеціальністю;

– планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями, спеціальностями;

– обмеження з професій, спеціальностей за віком вступників, статтю та медичними показниками;

– загальний порядок зарахування на денну форму навчання та порядок зарахування вступників;

– порядок і форми проведення співбесід;

– порядок роботи приймальної комісії (за графіком роботи*);

– порядок проходження медичного огляду;

– порядок розгляду оскаржень результатів співбесіди.

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому професійно-технічного навчального закладу відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до училища із зазначенням обраної професії (спеціальності), форму навчання, місця проживання, до якої додають:

– документ про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну освіту) (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням, в інших випадках – оригінал або завірену копію;

– свідоцтво про народження (за згодою);

– документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня ( для навчання на ІІІ ступені училища) (оригінал або його завірену копію);

– медичну довідку за формою О86-У, установленою чинним законодавством;

– 6 фотокарток розміром 3 х 4см;

– копії документів, що дають право на пільги до вступу у училище (за наявності);

– вступники пред’являють особисто документ, що засвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ який засвідчує особу і громадянство).

Копія картки платника податків (за згодою батьків).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

4. Умови прийому

4.1. Прийом до училища проводиться за результатами співбесіди.

4.2. Учні училища та інших професійно-технічних закладів, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Зарахування осіб на третій ступень здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Підготовка робітників високого рівня кваліфікації з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у училищі здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» відповідного напряму (спеціальності).

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до ст. 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на співбесіду у зазначений за розкладом час до навчального закладу не зараховуються.

5. Зарахування

5.1. Зараховуються до училища поза конкурсом

– особи яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

– особи, яким Законом України п.6 ст.22 «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право, у тому числі громадяни віднесені до 3 категорії, за умови одержання громадянами цієї категорії за позитивними результатами співбесіди;

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (зі змінами);

– діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) відповідно до ст.. 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право:

– діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобудівних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, вчаться га гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

– діти військо службовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 р. № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту поліпшення військово-патріотичного виховання молоді..

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

– випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

– випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

– випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до училища за відповідними професіями, спеціальностями;

– особи, які вступають до училища за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення співбесід приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до училища за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів співбесіди вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до училища здійснюється наказом директора училища.

5.6. Після закінчення співбесід зарахування до училища може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

Зарахування до училища здійснюється за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

6. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з училища. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб на підставі співбесід. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій, спеціальностей училище може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до училища, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати співбесіди вступників, зберігаються протягом 1 року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому училища здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти, Міністерством освіти і науки України, департаментом освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації.